Trần Thị Tươi Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0962858840 cogiaovungcao2010@gmail.com Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Trương Thị Hải Ban Giám Hiệu Hiệu phó truonghaihoamai20@gmail.com
Trịnh Thị Nguyệt Ban Giám Hiệu Hiệu phó 0986048977 nguyettrinh32@gmail.com